Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Plan pracy przedszkola 2021/2022

 

PLAN PRACY

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO

W MIKOŁAJKCH POMORSKICH NA ROK SZKOLNY 2021/2022.

 

Obszar: Działania wychowawcze, dydaktyczne , opiekuńcze

Cel

Zadanie/sposób realizacji

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

1. Tworzenie

warunków do

realizacji

podstawy

programowej

1. Ustalenie przedszkolnego zestawu programów na rok szkolny 2021/2022 zaopiniowane przez radę pedagogiczną.

2. Modernizacja i uaktualnienie przez rodziców programu

wychowawczego i profilaktyki przedszkola.

 

Dyrektor

Rada rodziców

Wrzesień

2. Organizacja

procesów

wspomagania

rozwoju i

edukacji dzieci.

1. Planowanie procesów wspomagania rozwoju i edukacji

przez nauczycieli z wykorzystaniem przyjętych programów (plany miesięczne z  uwzględnieniem potrzeb dzieci i nowej podstawy programowej)

2. Analiza problemów, trudności edukacyjnych oraz sukcesów dzieci, ustalenie wniosków i sposobu realizacji (arkusz obserwacji i diagnozy gotowości szkolnej).

Nauczyciele grup

Cały rok

3. Doskonalenie

Systemu wychowawczego

przedszkola i

kształtowanie

inteligencji

emocjonalnej

dzieci.

1. Zawarcie kontraktów grupowych obejmujących normy zachowania i postępowania- zapoznanie rodziców z przyjętymi

zasadami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych

(ustalenie form nagradzania, motywowania dzieci, ponoszenia

konsekwencji).

2. „Dziecko w świecie emocji” –kształtowanie

inteligencji emocjonalnej, częste rozmowy na temat dziecięcych odczuć i emocji;

3. „Bajka dobra na wszystko” -kształtowanie u dziecka umiejętności rozpoznawania i wyrażania emocji; istota myślenia i działania empatycznego, określanie sytuacji będących

źródłem radości, smutku, strachu czy złości.

4. Warsztaty dla rodziców i dzieci.(zależne od wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego)

5. Szkoła dla rodziców – wspieranie rodziców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi; refleksja nad własną

postawą wychowawczą; wymiana doświadczeń,

5. „Jestem królem”- celebrowanie urodzin dzieci.

6. Nauka rozwiązywania konfliktów poprzez negocjowanie

(dokonanie oceny sytuacji, scenki dramowe, rozwój empatii, tolerancji i wrażliwości w celu zapobieganiu zachowaniom

dyskryminacyjnym).

7. Analiza bieżących problemów wychowawczych pojawiających się w poszczególnych grupach, przekazywanie

informacji podczas spotkań z rodzicami, na posiedzeniu rady pedagogicznej w celu ustalenia działań i profilaktyki(kontakt  telefoniczny). Systematyczna współpraca z psychologiem, pedagogiem. (zależne od wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego)

8. „Proszę, przepraszam, dziękuję ja tych słów nie żałuję”-

kształtowanie u dzieci norm i zwrotów grzecznościowych społecznie akceptowanych.

9. Profilaktyka uzależnień w szkołach i przedszkolach – pedagogizacja rodziców. .(zależne od wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego

Nauczyciele grup

Cały rok

4. Tworzenie

warunków do

rozwoju

samodzielności

dzieci

1. Wspomaganie dziecka w procesie przystosowania do życia warunkach przedszkolnych poprzez umożliwienie mu poznania nowego otoczenia w poczuciu bezpieczeństwa oraz kształtowanie

w nim poczucia przynależności do grupy przedszkolnej- zajęcia

adaptacyjne.

2. Prowadzenie zajęć w zespołach dotyczących nauki (rozbierania i ubierania, składania ubrań, mycia rąk, nakrywanie

do stołu) i odnotowywanie w dzienniku.

3. Wzbogacanie w salach kącików zainteresowań (przyrodniczego, plastycznego, muzycznego, konstrukcyjnego- według uznania nauczyciela i potrzeb dzieci).

4. Podczas realizacji tematów kompleksowych- organizacja kącików do zabaw tematycznych (o ile tematyka na to pozwala) oraz tematycznych wystaw książek.

5. Inspirowanie dzieci do zabaw tematycznych odpowiednio do

sytuacji okolicznościowych lub realizowanych tematów

kompleksowych i udział w nich nauczyciela- realizacja konkretnych celów pedagogicznych.

6. Inspirowanie dzieci do zabaw konstrukcyjnych i udział w nich

nauczyciela.

7. Systematyczne wdrażanie dzieci do stosowania zabiegów

higienicznych, mycia rąk przed posiłkiem i po wyjściu z toalety, a

także rozbierania i ubierania, składania ubrań, nakrywanie do stołu. Wdrażanie do estetycznego i spokojnego spożywania posiłków oraz umiejętnego korzystania ze sztućców.

9. „Dyżurny to ja”- pełnienie przez dzieci roli dyżurnego, ustalenie

obowiązków dyżurnego.

10. „Porządek wokół mnie”- troska o czystość i estetykę zabawy.

Nauczyciele grup

Cały rok

5. Rozwijanie u

dzieci zasobu

słownictwa oraz

zainteresowania

prozą i poezją dziecięcą

1.Wyzwalanie u dzieci aktywności poprzez zabawy z literaturą

i poezją poprzez całoroczną współpracę na linii przedszkole – dom.

2. „Cała Polska czyta dzieciom”- kontynuowanie codziennego

czytania dzieciom i rozbudzania ich zainteresowań czytelniczych oraz dostrzegania piękną mowy ojczystej.

3. „Spotkanie z teatrem”- udział w przedstawieniach na terenie

przedszkola i poza nim (Teatr Sztum, Kwidzyn) oraz organizacja Międzyprzedszkolnego Festiwalu Teatralnego i Tańca.(zależne od wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego)

4. „W świecie wartości słowa pisanego”- zapraszanie gości w celu kultywowania tradycji czytania. .(zależne od wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego)

5. „Mój języczek mówi ładnie- ćwiczę go dokładnie”- doskonalenie poprawnej wymowy, prowadzenie profilaktyki logopedycznej.

6.” Bajka dobra na wszystko” – poznawanie wzorów właściwego

zachowania poprzez podejmowanie oceny zachowań bohaterów bajek; wspieranie rozwoju dziecięcej osobowości oraz inspirowanie twórczych działań; rozwijanie wyobraźni, uwrażliwianie na piękno słowa pisanego i mówionego; wiązanie oraz przewidywanie skutków wydarzeń; stymulowanie rozwoju inteligencji dziecka; pobudzanie zainteresowania książką, zachęcanie do samodzielnego czytania; pretekst do spędzania

czasu razem – dawanie dziecku poczucia bezpieczeństwa;

wykorzystywanie bajek terapeutycznych.

Nauczyciele grup

Cały rok

6. Stwarzanie

dzieciom warunków do

zaspokajania naturalnej

aktywności, ciekawości i rozwoju zainteresowań.

1. Matematyczna podróż– wyrażanie ekspresji twórczej podczas czynności konstrukcyjnych i zabaw; określanie położenia przedmiotów, ich liczby, kształtu, wielkości, ciężaru,

porównywanie ich z uwagi na wybraną cechę;

2. „Kącik małego badacza”- rozwijanie wyobraźni i myślenia przyczynowo-skutkowego oraz umiejętności przewidywania i wy

ciągania wniosków.

3. Rozbudzanie ciekawości świata, naturą nieożywioną,

Przeprowadzanie eksperymentów oraz wyciągania wniosków.

Inspirowanie dzieci do tworzenia, badania, konstruowania.

4. „Moja ulubiona zabawa”- stwarzanie dzieciom możliwości do

podejmowania samodzielnego działania z własnej inicjatywy.

5.Poznawanie i kultywowanie tradycji miejscowości w której mieszkamy,  zwiedzanie zabytków; poznawanie ciekawych miejsc, odwiedzanie miejsc pamięci narodowej. (zależne od wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego)

6. „Komputer” – wykorzystywanie pomocy interaktywnych,

wdrażanie dzieci w świat technologii informatycznej. Nagrywanie filmików z uroczystości grupowych ,fotografowanie galerii prac plastycznych i wstawianie na stronie przedszkola

Nauczyciele grup

Cały rok

7. Promocja zdrowia,

bezpieczeństwa i

aktywności ruchowej,

Kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych

1.  „Sprzątanie świata”- udział dzieci w akcji. .(zależne od wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego)

2. Kodeks Małego Ekologa- utrwalenie zasad.

3. „Wiem co jem”- samodzielne przygotowywanie kanapek, nakładanie obiadu. .(zależne od wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego)

5. Realizacja ćwiczeń porannych.

6. Systematycznie stosowanie zestawów zabaw ruchowych (zestaw ćwiczeń gimnastycznych jako forma zajęć obowiązkowych).

8.Praktyczna nauka korzystania z urządzeń na terenie  przedszkola i ogrodu przedszkolnego.

9. „Bezpieczny Przedszkolak”- cykl spotkań ze Strażakiem,

Policjantem, w celu unikania i niwelowania zagrożeń wynikających z otaczającej nas rzeczywistości. .(zależne od wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego)

11listopad, 3 maja – odśpiewanie hymnu przy Pomniku Pamięci Narodowej.

Realizacja tematów kompleksowych o tematyce Polski.

 

Nauczyciele grup

Cały rok

Obszar: Organizacja i zarządzanie przedszkolem

1. Stworzenie

systemu pracy

zespołowej w

przedszkolu

1. Powołanie zespołów zadaniowych:

- ds. wystroju przedszkola

- ds. ewaluacji

- ds. promocji przedszkola

2. Ustalenie zadań zespołów

Dyrektor

Wrzesień

2. Doskonalenie

przestrzeni

edukacyjnej

1. Wzbogacenie bazy przedszkola o nowe zabawki do kącików tematycznych.

2. Wzbogacenie bazy przedszkola o pomoce do zabaw badawczych.

Dyrektor

Cały rok

3. Aktualizacja

prawa wewnętrznego

1. Aktualizacja Programu Wychowawczego i Programu

Profilaktyki.

Rada pedagogiczna

Wrzesień

 

 

 

 

 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny